دبستان 22بهمن یک شهرکرد

تجارب و اطلاعات علمي،آموزشي و تربيتي در عرصه تعليم و تربيت

نمونه سوال تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٠/٤/۳۱  کلمات کلیدی: تاریخ و مدنی چهارم -بهمن88

 

نمونه سوال تاریخ و مدنی (بهمن 88)


بسمه تعالی

دبستان 22 بهمن (1)                        نام و نام خانوادگی:                                      

آزمون در س تاریخ و مدنی پایه چهارم بهمن ماه 88

شماره

سؤلات درس تاریخ                                                                                                                                                   صفحه 1

 

1

پاسخ صحیح را با علامت(× ) مشخص کنید.

*با دیدن نقاشی های درون غارها چه چیزهایی پی می بریم؟

الف-به کشف آتش پی می بریم5                          ب-  با چگونگی زندگی انسان ها نخستین آشنا می شویم5

ج-ابزار و وسایل زندگی انسان های نخستین را می شناسیم5                           د-مورد ب و ج درست است.5 

*در زمان هخامنشیان اداره ی امور بخش های کشور بر عهده ی .........................بود.

الف-فرماندار 5                        ب-شهردار5                 ج-فرماندهان سپاه5          د-شهربان5                

*حضرت نوح (ع)در........................ زندگی می کرد.

الف-مصر5                                       ب-بین النهرین5                 ج-فلسطین5                   د-بابل5

*کدام عامل باعث شد انسان های نخستین برای خود خانه های دائمی بسازند؟

الف-رواج کشاورزی5        ب-دادو ستد5              ج-کشف آتش5            د-ساختن ابزار سنگی5

*پادشاه زمان حضرت ابراهیم (ع)........................   نام داشت .

الف-حمورابی5                    ب-هیرود5                 ج-فرعون5                  د- نمرود5

 

2

 

در جاهای خالی کلمه یا عبارت  مناسب بنویسید.

*انسان ها در ابتدا نیازهای خود را از راه ................................................. بر طرف می کردند.

*فرمانروایان برای بر قراری نظم و اداره ی بهتر شهرها  ................................................. را به وجود آوردند.

*گروهی از مردم  ............................. دعوت حضرت نوح (ع) را پذیرفتند ،اما گروه زیادی از مردم .....................با ایشان مخالفت کردند.

*حضرت ابراهیم مأموریت یافت تا با کمک فرزندش  .............................................................................از نو بسازد.

*رهبر پارس ها  .................................................نام داشت.

*مادها در دامنه ی کوه ............................ شهری ساختند و آن را  .............................. نامیدند.

 

3

 

جمله های صحیح را با (ص) و جمله های غلط را با (غ) مشخص کنید.

*راه شاهی راهی  بود که سارد را به شوش و تخت جمشید متصل می کرد .(       )

*در دوره ی شکار ،زنان به شکار می رفتند.(      )

*آشوری ها با مادها همسایه بودند .(      )

*رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آن ها  با عث به وجود آمدن قانون شد.(       )

*آریایی ها از سمت شمال دریای خزر به ایران آمدند.(       )

*با آغاز کشاورزی زندگی انسان ها تغییر کرد.(      )

 

4

عبارت سمت راست را به عبارت مربوط در سمت چپ وصل کنید.

الف-بت هار ا شکست تا به مردم نشان دهد آن ها شایسته پرستش نیستند.  *                         *حضرت موسی)ع)

ب-فرمانروایان برای اداره بهتر شهرها از آن استفاده  می کردند.                     *                          *داد و ستد

ج-به پادشاهان مصر می گفتند.                                                              *                          *فرمانروا

د-یک از معجزات ایشان شکافتن آب دریا است.                                           *                          *حضرت ابراهیم

                                                                                                                                   *فرعون                                                                                                                       

                                                                                                         * مالیات


 

                                                                                                                                      

 

5

چرا حکومت ماد از بین رفت؟

 

 

 

6

چرا در ابتدا مادها  نمی توانستند جلوی آشوری ها را بگیرند؟