دبستان 22بهمن یک شهرکرد

تجارب و اطلاعات علمي،آموزشي و تربيتي در عرصه تعليم و تربيت

نمونه سوال درس بخوانیم و بنویسیم چهارم (تا پایان درس 12)
ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٠/٤/۳۱  کلمات کلیدی: بنویسیم جهارم تا پایان درس 12

 

آزمون درس بخوانیم و بنویسیم تا پایان درس 12-بهمن ماه 88 


 

 

به نام خدا

آزمون درس بخوانیم و بنویسیم تا پایان درس 12-بهمن ماه 88                نام و نام خانوادگی:

 

1- به کلماتی که پس از اسم می آیند تا وی‍ژگی و خصوصیات آن اسم را بیان کنند ،چه می گویند.

موصوف5                                        اسم ساده 5                            فعل 5                           صفت   5      

2-کدام یک از کلمات زیر جمع نیست؟

اعمال 5                              گنجشکان 5                                 تفکّر 5                              معلومات 5

3-در جای خالی فعل مناسب بنویس.

او خود را به من ..................................تا با یک دیگر ................................

4-جز دوم هر یک از کلمات زیر را بنویس.

تند و .......................                                          رنج ..................................

5-اصل کلمه های زیر را بنویس.

روبه:......................                         سپه:........................                همره:.........................                            مَه:....................

6-دنباله ی مصراع زیر را بنویس و بگو چه کسی آن را سروده است؟

تو کز محنت دیگران بی غمی                       ............................................................                                         نام شاعر:...............

7-کدام یک از کلمات زیر با بقیه فرق دارد؟چرا؟                     علی وار-آوار- شلوار - دیوار

 

 

8-پسوند « گاه »در هر کدام از کلمه های زیر چه معنایی دارد؟

آزمایشگاه:                                                                                                  شبانگاه:

9-در جمله های زیر معنای کلمه ی «پرداخت» را داخل کمانک بنویس.

او با دوستش به بازی پرداخت.(                                                            )

پدرم بهای کتاب را پرداخت.(                                                               )

10-کلمات قافیه را در شعر زیر مشخص کن.

به مادر گفتم آخر این خدا کیست                                       که هم در خانه ی ما هست و هم نیست

11-هم معنی کلمه های زیر را بنویس.

همدم:                                        کُنج :                               اختراع:                                      آفریدگار:                                 غریب:

12-هم خانواده ی کلمه های زیر را بنویس:

تعجّب :                                          مجموع :                                                 حس :                                            غافل :

13-مخالف کلمه های زیر را بنویس.

طلوع :                    دیر:                             خروج:                          ضعیف:                          سیراب:                      شجاع:

14-دو کنایه همراه با معنای آن ها بنویس.

 

 

15-در جمله ی رو به رو «منادا » کدام کلمه است؟                                        مریم ،بیا به مدرسه برویم.

 

16-معنای هر یک از بیت های زیر را بنویس.

بنی آدم اعضای یک دیگرند                                   که در آفرینش ز یک گوهرند

 

علم چندان که بیشتر خوانی                                   چون عمل در تو نیست نادانی

 

 

 

 

17-برای هر یک از کلمات زیر دو صفت مناسب بنویس.

                      .....................                                                             .......................

دریا                                                                                گل                                               

                  ......................                                                              .........................

18-با اضافه کردن پسوند مناسب به آخر کلمه های زیر،کلمه ی جدیدی بساز.

آهن............................                        دانش...........................                             سبزه...........................                درد.............................

شکل گفتاری

شکل نوشتاری

می خوام

 

 

مثل

 

آن ها

19-جدول رو به رو را کامل کن.            

                         

 

 

20-نوشته ی زیر را در دو سطر ادامه بده.

در هوای پاکیزه ی صبحگاهی ورزش کردن ،چه لذّت بخش است. وقتی...........................

 

 

 

 

 

 

21-با هر یک از کلمات زیر جمله بساز.

غالب :

عرض :

22-در نوشته ی زیر هر جا لازم است نشانه ی (.-؟-!-،-:) بگذار.

شما تا کنون در مورد بهداشت و سلامت عمومی فکر کرده اید یکی از نهاد هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بهداشت جامعه نقش دارد سازمان حفاظت محیط زیست است امروزه آلودگی هوا  آلودگی صوتی ترافیک سنگین کمبود فضای سبز سلامتی انسان را به خطر انداخته و آرامش او را به هم زده است

 
 

 

 

از سه موضوع زیر یکی را انتخاب کرده و در مورد آن انشایی بنویسید.

1-کودکان چه خواسته هایی دارند.

2- اهمیت رعایت بهداشت فردی در جامعه.

3-در مورد امام حسین (ع) و واقعه ی عاشورا هر چه می دانید بنویسید.

            موضوع :