دبستان 22بهمن یک شهرکرد

تجارب و اطلاعات علمي،آموزشي و تربيتي در عرصه تعليم و تربيت

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی(عدد نویسی)
ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٠/٤/۳۱  کلمات کلیدی: ریاضی چهارم-عدد نویسی

آزمون  درس ریاضی پایه چهارم              

    عددنویسی


به نام خدا

آزمون شماره (1) درس ریاضی پایه چهارم        عددنویسی          نام و نام خانوادگی:

 

 

1. با هفت بسته ی صدهزارتایی ،بیست و سه بسته ی صدتایی ،یازده بسته ی هزارتایی و شش یکی کدام یک از اعداد زیر را می توان نوشت؟            1) 190109 5          2)109109 5          3)10919 5             4)109190 5

2. بزرگ ترین عدد پنج رقمی چند تا بیش تر از بزرگ ترین عدد زوج چهاررقمی است؟

1)10001 5                        2)100005                      3)90001 5                     4)90000 5

3. در عدد 13409506007  بزرگ ترین رقم در چه مرتبه ای قرار دارد؟

1)صدگان هزار 5                  2)یکان میلیون 5                   3) دهگان میلیون 5            4) دهگان میلیارد5

4. ارزش مکانی رقم 7 در کدام یک از اعداد زیر بیش تر است؟

1) 5906593 5                   2)706593 5                 3)3006570941 5                 4)903357000 5

5. کوچک ترین عدد شش رقمی که یکان و صدگان و دهگان هزار آن  صفر باشد و بقیه رقم های آن تکراری نباشد کدام است؟

1)102003 5                       2)201030 5                   3)102030 5                 4)103020 5

6. بزرگ ترین مرتبه ی عددی ،سومین رقم طبقه ی میلیون می باشد.این عدد چند رقمی است؟

1) 8 رقمی 5                       2) 9رقمی 5                     3) 12 رقمی 5               4) 6 رقمی 5

7. برای مقایسه ی دو عدد نخستین کاری که باید صورت بگیرد کدام است؟

1)رقم های هرطبقه مشخص شود. 5              

2)رقم های هر طبقه در یک عدد را با رقم های همان طبقه در عدد دیگر مقایسه کنیم.5 

3)تعداد رقم های هر عدد را بشماریم.5

4)ابتدا سه رقم سه رقم از سمت راست هر عدد جدا کنیم.5 

8. از احمد پرسیدند چند سال داری ؟پاسخ داد :8 سال دیگر دو برابر سن حالا را خواهم داشت.او اکنون چند ساله است؟

1)4 سال5                   2)16 سال  5                    3)10 سال 5               4)8 سال 5

9. در عدد 273045 کدام رقم دارای کم ترین ارزش مکانی است؟

1)رقم 5 5                2)رقم صفر 5                          3)رقم 2  5                     4)رقم 7 5

10. در یک کارخانه ی شکلات سازی در هر روز 2 بسته ی صد هزارتایی و 5 بسته ی ده هزارتایی و 4 بسته ی        هزار تایی شکلات تولید می شود .تولید یک روز این کارخاه چند شکلات است؟

1)24530   5                              2)52400 5                      3)254300 5           4)45300 5

11.اختلاف بزرگ ترین و کوچک ترین عدد 5 رقمی (بدون تکرار ارقام) کدام است؟

1)88531 5                        2)95732 5                     3)84526 5                   4)97351 5